image

Rzecznik Ubezpieczonych reprezentuje interesy: ubezpieczonych i uprawnionych z umów ubezpieczenia, członków funduszy emerytalnych i uczestników pracowniczych programów emerytalnych. W sytuacji, gdy Państwa zdaniem zakład ubezpieczeń, powszechne towarzystwo emerytalne lub podmiot zarządzający pracowniczym programem emerytalnym naruszył prawo lub interesy ubezpieczonych, można wystąpić o pomoc do Rzecznika Ubezpieczonych.

 

Najczęstsze problemy z jakimi możemy się zgłaszać to:
• całkowite lub częściowe odmówienie uznania roszczeń o odszkodowanie (świadczenie),
opieszałe prowadzenia postępowania odszkodowawczego, co spowodowało nieterminowe
• zaspokojenie roszczeń,
• odmowa udostępnienie akt szkodowych,
• odmowa przesłania kopii umowy przystąpienia do otwartego funduszu emerytalnego,
• zawarcie umowy członkostwa w funduszu emerytalnego pod wpływem błędu (utrata uprawnień do wcześniejszego przejścia na emeryturę),
• nieterminowe przekazywanie składek do funduszu ubezpieczeniowego.
Aby w takich, bądź w podobnych sporach z towarzystwem ubezpieczeń Rzecznik Ubezpieczonych mógł podjąć interwencję, należy złożyć w Biurze Rzecznika Ubezpieczonych skargę w formie pisemnej.

 

Korespondencję należy adresować:
Biuro Rzecznika Ubezpieczonych
al. Jerozolimskie 44
00-024 Warszawa

W skardze należy podać swoje dane:
– imię, nazwisko,
– adres zamieszkania bądź adres do korespondencji,
– nr telefonu,
– w przypadku członka funduszu emerytalnego również nr: PESEL, NIP oraz rachunku w OFE.

Jeżeli występujemy w czyimś imieniu należy dołączyć pełnomocnictwo, które upoważnia do reprezentowania danej osoby.

W skardze należy w zwięzłej i krótkiej formie przedstawić stan faktyczny dotyczący szkody i działań z nią związanych, jak również:
– dlaczego nie zgadzamy się ze stanowiskiem zakładu ubezpieczeń/powszechnego towarzystwa emerytalnego,
– podać argumenty potwierdzające swoje roszczenia w stosunku do firmy ubezpieczeniowej/towarzystwa ubezpieczeniowego,
– przedstawić swoje oczekiwania wobec Rzecznika Ubezpieczonych odnoszące się do sposobu załatwienia sprawy, tzn. czy ma być to podjęcie interwencji w zakładzie ubezpieczeń/powszechnym towarzystwie emerytalnym, czy też opinia prawna dotycząca przedmiotowej sprawy.