image

Pojęcie szkody, której to powstanie wraz ze zdarzeniem powodującym powstanie szkody oraz adekwatnym związkiem przyczynowym między zdarzeniem a szkodą jest jedną z podstawowych przesłanek odpowiedzialności cywilnej. Jakkolwiek istotne nie doczekało się jak dotąd ustawowej definicji. Mimo tego, iż przepisy nie określają wprost co należy rozumieć pod pojęciem szkody, to powszechnie akceptowaną wydaje się być wypracowana przez doktrynę definicja szkody.

Zgodnie z tą definicją za szkodę uznaje się uszczerbek w dobrach prawnie chronionych (takich jak życie, zdrowie, mienie itp.), którego poszkodowany doznał wbrew swojej woli. Ze względu na charakter dóbr, które doznały uszczerbku w wyniku działania wywołującego szkodę można wyróżnić szkody majątkowe (na mieniu) jak np. uszkodzenie samochodu oraz szkody niemajątkowe(szkody na osobie) jak np. uszkodzenia ciała.

Szkoda to też utracone korzyści

Mówiąc o szkodzie majątkowej należy rozumieć przez nią nie tylko straty, które poszkodowany rzeczywiście poniósł w wyniku zdarzenia wywołującego szkodę (damnum emergens), ale również tzw. utracone korzyści (lucrum cessans), czyli to wszystko co mógłby on osiągnąć, gdyby nie doszło do zdarzenia wywołującego szkodę. Szkoda rzeczywista może polegać na zmniejszeniu aktywów (w wyniku zdarzenia środki jakie posiadał poszkodowany ulegają zmniejszeniu) lub zwiększeniu pasywów (w skutek zdarzenia następuje powiększenie się zadłużenia poszkodowanego).